خانه‌ی ادبیات پیشروی ایران
مرور برچسب

فرم و فضای شعر

تاثیر ژرف ساخت‌های نظام اندیشگانی بر فرم و فضای شعر

مقدمه جلوه گاه حسن معني خلوت لفظ است و بس طالب ليلي نشيند غافل از محمل چرا؟                                              بيدل بلافاصله بعد از اين‌كه صحبت از لفظ و معني يا صورت و محتوا به ميان مي‌آيد ما به مفهوم سبك مي‌رسيم اما بحث…
ادامه مطلب ...