خانه‌ی ادبیات پیشروی ایران
مرور برچسب

هوشنگ چالنگی

سه شعر از هوشنگ چالنگی

Persephone ربوده یاکه‌چال چه‌تفاوت نیم‌چهردرد بر ارابه که بود و مام پرسه‌گرد وبه نیم‌سال تا ببیندت به مویه به سطح آمدی در چشم بی‌قرار و مام پرسه‌گرد اول تیرماه هشتاد و چهار چند نفر درست بود رابطه موجود بود و…
ادامه مطلب ...