خانه‌ی ادبیات پیشروی ایران
مرور برچسب

امیرعلی نجومیان

نشانه شناسی پساساختگرا: روش شناسی واسازی متن هنری

نشانه شناسي از آغاز با نظريه ساختگرايي همراه بوده است. از  اين رو، نشانه شناسي سوسور را زبانشناسي ساختگرا هم ناميده اند. نشانه شناسي بر اين فرض بنا مي‌شود كه گفتار فردي هميشه تنها در ارتباط با يك نظام زباني قابل تعريف و فهم است. هر نشانه…
ادامه مطلب ...